Κεφάλαιο 6


ΜΕΡΟΣ Α: Γενική Περιγραφή του Προγράμματος

  • Ενσωμάτωση του Προγράμματος στο Snort
  • Χρήση – Παράμετροι Εκτέλεσης του Προγράμματος
  • Η Λειτουργία του Προγράμματος

ΜΕΡΟΣ Β: Περιγραφή των Συνδεδεμένων Λιστών του Προγράμματος

  • Οι Inbound / Outbound Λίστες
  • Οι Λίστες Ανακύκλωσης

ΜΕΡΟΣ C: Περιγραφή των Συναρτήσεων του Προγράμματος