Κεφάλαιο 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γενική Περιγραφή Του Snort

1. Sniffer Mode
2. Packet Logger Mode
3. NIDS Mode

H Δομή Του Snort

A. Decode Engine
B. Detection Engine
C. Output Engine
D. Plug-ins

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ