ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αθηνά Αλωνιστιώτη
Αθήνα 1992

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ OSI - ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Χ.25 - SOCKETS - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πτυχιακή μου εργασία είχε ως σκοπό τη διασύνδεση και επικοινωνία δύο σταθμών εργασίας που είναι συνδεδεμένοι σε ένα Χ.25 δίκτυο, χρησιμοποιώντας την έννοια των sockets και μορφοποιώντας κατάλληλα τα πακέτα δεδομένων ή ελέγχου του Χ.25.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού εργάστηκα σε ένα από τα SUN του δικτύου Αριάδνη σε σύστημα UΝΙΧ και έγραψα δύο προγράμματα σε γλώσσα προγραμματισμού C, τα οποία χρησιμοποιούν τόσο την έννοια των sockets με τις αντίστοιχες εντολές που παρέχει το σύστημα, όσο και τις διάφορες εντολές για την κατάλληλη μορφοποίηση των πακέτων του Χ.25 που στέλνονται από τον πομπό στο δέκτη και αντίστροφα.

Το πρώτο πρόγραμμα χρησιμοποιείται από το σταθμό που επιθυμεί να στείλει πακέτα δεδομένων σε κάποιον άλλο σταθμό που βρίσκεται σε συγκεκριμένη διεύθυνση του δικτύου. Το πρόγραμμα επιτρέπει στο χρήστη να μεταφέρει πακέτα είτε δεδομένων είτε ελέγχου και να επηρεάζει έτσι άμεσα τον τρόπο μορφοποίησης των πακέτων. Τελικά ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει είτε απλά μηνύματα είτε αρχεία είτε εντολές, οι οποίες εκτελούνται στο σταθμό- δέκτη.

Για να μπορέσει όμως ο σταθμός-δέκτης να λάβει τα πακέτα που του στέλνει ο σταθμός που εκπέμπει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το δεύτερο πρόγραμμα που έχει γραφτεί για να κάνει εφικτή τη λήψη των δεδομένων από το σταθμό αυτό. Το πρόγραμμα αυτό περιμένει για κλήσεις προς τη συγκεκριμένη διεύθυνση και μόλις διαπιστώσει μια εισερχόμενη κλήση, τότε ανάλογα με τι πακέτα λαμβάνει εκτελεί διάφορες διαδικασίες, όπως αποστολή πακέτων ελέγχου, εγγραφή στο mailbox των μηνυμάτων που απευθύνονται σε κάποιο χρήστη ή εγγραφή σε αρχείο ή στο mailbox αντίστοιχα κάποιου χρήστη των αρχείων που απευθύνονται σ' αυτόν ή, τέλος, εκτέλεση των εντολών που έχουν σταλεί.

Αυτή τη στιγμή τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται ήδη από το Εργαστήριο Εικόνας του Υπολογιστικού Κέντρου του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος για τη μεταφορά αρχείων με εικόνες μέσα από το Χ.25 δίκτυο, γιατί έτσι εξασφαλίζεται αξιόπιστη από απόψεως λαθών μεταφορά.

[πίσω]


ΕIΣΑΓΩΓΗ

Λίγα λόγια για τα δίκτυα
Δομή δικτύου
Αρχιτεκτονικές δικτύων

Ιεραρχίες πρωτοκόλλων
Θέματα σχεδίασης επιπέδων

Οργανισμοί τυποποίησης και το OSI μοντέλο

[πίσω]

 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ OSI

Γενικά
Περιγραφή των 7 επιπέδων OSI

Φυσικό επίπεδο
Επίπεδο σύνδεσης ζεύξης δεδομένων
Επίπεδο δικτύου
Επίπεδο μεταφοράς
Επίπεδο συνόδου
Επίπεδο παρουσίασης
Επίπεδο εφαρμογής

Υπηρεσίες

Ορολογία OSI
Υπηρεσίες με σύνδεση και χωρίς σύνδεση

Πρωτογενείς λειτουργίες υπηρεσίας
Σχέση μεταξύ υπηρεσιών και πρωτοκόλλων

[πίσω]

 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Χ.25

Εισαγωγή
Τα επίπεδα του Χ.25

Το Χ.25 και το φυσικό επίπεδο
Το Χ.25 και το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων

Το Χ.25 και άλλα πρότυπα
Χαρακτηριστικά του Χ.25

Επιλογές καναλιών του Χ.25
Ο θάνατος του αυτοδύναμου πακέτου του Χ.25
Βασικές αρχές ελέγχου ροής
Άλλοι τύποι πακέτων
Καταστάσεις των λογικών καναλιών του Χ.25
Χρονικοί περιορισμοί
Μορφή των πακέτων
Το D Bit
Το Μ Bit
Πακέτα Α και Β
Το Q Bit Έλεγχος ροής και παράθυρα

Χ.25 facilities (διευκολύνσεις)

[πίσω]

 

SOCKETS

Γενικά
Επικοινωνία μεταξύ διαδικασιών βασισμένη σε sockets

Εισαγωγή
Διαδικασίες
Domains (περιοχές)
Τύποι των sockets (socket types)
Δημιουργία του socket Binding local names (σύνδεση τοπικών ονομάτων )
Connection establishment (εγκατάσταση της σύνδεσης)
Data transfer (μεταφορά δεδομένων)
Discarding sockets (κλείσιμο των sockets)
Input output multiplexing (πολυπλεξία εισόδου/εξόδου)
Host names (ονόματα των host)
Protocol names (ονόματα πρωτοκόλλων )

 

[πίσω]

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

Εισαγωγή -ΑF _Χ25 domain
Διευθύνσεις του ΑF _Χ25 domain
Δημιουργία εικονικών κυκλωμάτων μεταγωγής
Η πλευρά που αρχίζει την κλήση
- Ξεκίνημα εξερχόμενης κλήσης
Καλούμενη πλευρά
Αρχικοποίηση της τοπικής διεύθυνσης
Καλούμενη πλευρά
Αποδοχή εισερχόμενης κλήσης
Σύνδεση διεύθυνσης
Εκτέλεση του binding με PID/CUDF
Εκτέλεση masking στα στοιχεία αναγνώρισης πρωτοκόλλου στο επίπεδο bit
Σαφής επιλογή link
- Πλευρά που κάνει την κλήση
- Καλούμενη πλευρά
Προσπέλαση των τοπικών και απομακρυσμένων διευθύνσεων
Εύρεση του link που χρησιμοποιείται για ένα νοητό κύκλωμα
Προσδιορισμός του αριθμού του λογικού μιας σύνδεσης
Αποστολή δεδομένων
Έλεγχος των bits Μ-, D- και Q
Αποστολή πακέτων interrupt και reset
Παραλαβή δεδομένων
Ιn -band δεδομένα
Διάβασμα των bits Μ-, D- και Q
Λήψη Χ.25 μηνυμάτων σε records
Εκκαθάριση ενός νοητού κυκλώματος

[πίσω]